Ekonomiska nyckeltal

A

 • Aktiekapital

  Summan av det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier. Aktiekapitalet kan ökas genom apportemission, fondemission eller nyemission.

 • Anläggningstillgångar

  Tillgångar som företaget avser att använda eller behålla under en längre tid. Anläggningstillgångarna delas in i tre grupper – immateriella, materiella och finansiella.

 • Antal anställda

  Anger hur många anställda företaget har haft i medeltal. Nyanställda, deltidsanställda respektive betalt övertidsarbete räknas om till heltidstjänster så att uppgiften avser antalet jämförbara heltidstjänster.

 • Avkastning på eget kapital

  Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Procenttalet bör i normalfallet överstiga 20 %. Beskriver hur företaget förräntat aktieägarnas kapital.

 • Avskrivningar

  Avskrivning görs på anläggningstillgångar genom att anskaffningskostnaden fördelas över flera redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningen görs i resultaträkningen för att inte enbart belasta anskaffningsårets rörelseresultat.

 • Avsättningar

  En bokföringsterm som innebär att medel förs över från ett balanskonto till ett eller flera andra konton eller fonder t ex reservfond och dispositionsfond.

B

 • Badwill

  Negativ goodwill uppstår vid förvärv av ett företag när skillnaden mellan det verkliga värdet på de köpta tillgångarna och skulderna understiger företagets egna kapital. Kallas även för bad will.

 • Balanserad vinst

  Den disponibla vinst som finns kvar i bolaget och som inte har delats ut till aktieägarna eller avsatts till någon av de fonder som ingår i det egna kapitalet. Ett annat uttryck för balanserad vinst är - att till nästa räkenskapsår överföra beloppet i ny räkning.

 • Balansomslutning

  Balansräkningens totala tillgångar. Summan på balansräkningens tillgångs- respektive skuld och eget kapitals sida ska vara lika stora, de ska balansera.

 • Balansräkning

  Sammanställning av företagets samtliga tillgångar, skulder och eget kapital samt ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. Se årsredovisning.

 • Bokslut

  Samtliga konton i bokföringen avslutas vid redovisningsperioden slut. Tillgångarna och skulderna sammanställs i balansräkningen och intäkterna och kostnaderna sammanställs i resultaträkningen.

 • Bokslutsdispositioner

  Till bokslutsdispositioner räknas de reserveringar och fondavsättningar som företaget gör i bokslutet i syfta att påverka faktisk skatt och det redovisade resultatet i resultaträkningen. Bokföringsdispositionerna är de poster som redovisas under obeskattade reserver i balansräkningen. Se obeskattade reserver.

 • Bruttoresultat

  Se rörelseresultat.

 • Bruttovinst

  Se rörelseresultat.

E

 • Eget kapital

  Kapitalet som aktieägarna har satt in i bolaget samt företagets upparbetade vinster. Det egna kapitalet ska redovisas i balansräkningen som – bundet eget kapital, det kapital som inte får delas ut till aktieägarna;– aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond – fritt eget kapital, det kapital som kan delas ut till aktieägarna; – fria fonder, balanserad vinst/förlust samt nettovinst/förlust för räkenskapsåret.

F

 • Fasta kostnader

  Kostnader som inte ändras när omsättningen ökar eller minskar, t ex lokalhyra.

 • Fastighets direktavkastning

  Driftsöverskottet i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde. Nyckeltalet används främst av fastighetsföretag.

 • Främmande kapital

  Kapital som företaget har fått genom lån eller leverantörskrediter i motsatts till eget kapital.

G

 • Goodwill

  Goodwill är skillnaden mellan köpeskillingen för ett företag och det verkliga värdet på de köpta tillgångarna och skulderna. Ofta är tillgångarnas verkliga värde betydligt högre än vad de är bokförda till, t ex fastigheter, byggnader, maskiner mm. Det kan också finnas dolda reserver i patent-, förlags- och hyresrätter mm som inte är upptagna till något värde i det köpta bolagets balansräkning. Goodwill förekommer endast i koncernbalansräkningen under immateriella anläggningstillgångar och skrivs normalt av på 5 – 10 år.

I

 • Immateriella anläggningstillgångar

  Tillgångar som man inte kan känna eller ta på. Immateriella anläggningstillgångar består enligt FARs schema för balansräkningen av balanserade utgifter för forskning, utvecklingsarbeten och liknande arbeten, koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter, hyresrätter och liknande rättigheter, goodwill samt förskott avseende immateriella anläggningstillgångar.

 • Inkomst

  Uppstår i ett företag vid försäljning av varor eller tjänster. Om någon del av inkomsten ska hänföras till en annan period så ska den bokföras som intäkt under denna period.

 • Intäkt

  Periodiserad inkomst, det vill säga en inkomst som hänförs till en viss redovisningsperiod i regel ett räkenskapsår. Se inkomst.

 • Inventarier

  Tillgångar som företag avser att använda under flera år t ex maskiner, bilar, kontorsutrustning mm.

K

 • Kassalikviditet

  Omsättningstillgångarna minus lager och pågående arbeten, i procent av kortfristiga skulder. Kassalikviditeten visar företagets förmåga att på kort sikt betala sina kortfristiga skulder och rekommenderas att uppgå till 80 – 100 %.

 • Koncernbidrag

  Vinster och förluster inom en koncern kan utjämnas genom överföringar mellan moderbolag och dotterbolag. Ett koncernbidrag från ett dotterbolag till ett moderbolag är egentligen en vinstutdelning.

 • Kortfristiga skulder

  Skulder som förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen.

 • Kortfristiga skulder / omsättning

  Kortfristiga skulder i procent av omsättningen. En ökning av procenttalet är en riskindikator. Det kan bl.a. betyda att bolaget börjar få problem med att betala sina leverantörer.

 • Kundfordringar

  Fordringar som bolaget har på sina kunder och som betalas på normala villkor. Kundfordringarna ingår i omsättningstillgångarna i balansräkningen.

L

 • Lager

  Förråd av råvaror, bränsle, förbrukningsmaterial, halvfabrikat eller färdiga varor. Lagret används för att säkra en jämn försörjning av material för produktionen och med varor till försäljning. Varulagret inventeras och värderas en gång per år. Lagret ingår i omsättningstillgångarna i balansräkningen.

 • Likvida medel

  Pengar eller tillgångar som lätt kan omvandlas till pengar. Består av kassa, samt pengar insatta på postgiro- och bankkonton. Ibland ingår även kortfristiga placeringar i aktier och andra värdepapper samt kortfristiga lånefordringar, förutsatt att de snabbt kan säljas mot kontanta medel. Likvida medel ingår i omsättningstillgångarna i balansräkningen.

 • Långfristiga skulder

  Skulder som förfaller till betalning senare än tolv månader från balansdagen.

M

 • Moms, Mervärdeskatt

  Skatt som betalas vid köp av varor och tjänster när säljaren är skattskyldig.

N

 • Negativ goodwill

  Negativ goodwill uppstår vid förvärv av ett företag när skillnaden mellan det verkliga värdet på de köpta tillgångarna och skulderna understiger företagets egna kapital. Kallas även för bad will.

 • Nettoresultat

  Vanligaste uttrycket för nettovinst eller resultat efter finansnetto.

 • Nettoskuld

  Finansiella räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar, t ex pensionsavsättningar, minus likvida medel och andra finansiella tillgångar. Om tillgångarna överstiger skulderna benämns posten som nettofordran. skulderna benämns posten som nettofordran.

 • Nyckeltal

  Jämförelsetal avseende förhållanden i ett företag som är särskilt viktiga för att bedöma den ekonomiska ställningen och möjliga utveckling på kort och lång sikt, t ex soliditet, likviditet, räntabilitet, vinst per aktie, förädlingsvärde och självfinansieringsgrad.

O

 • Obeskattad reserv

  Obeskattade reserver består av vinster som inte tagits upp till beskattning genom gjorda bokslutsdispositioner som avsättningar och fonderingar. Eftersom de obeskattade reserverna ska lösas upp i framtiden och återföras till beskattning så består de även till viss del av uppskjuten skatt.

 • Omsättning

  Summa rörelseintäkter. Avser nettoförsäljning efter rabatter och exklusive mervärdeskatt och eventuella varuskatter. Traditionellt ett av de viktigaste måtten för att mäta ett företags storlek.

 • Omsättning per anställd

  Omsättningen dividerat med genomsnittligt antal anställda är ett grovt mått på företagets produktivitet.

 • Omsättningstillgångar

  Företagets tillgångar som ska omsättas i rörelsen genom att t ex säljas eller användas för framställning av varor som senare ska säljas, t ex varulager, halvfabrikat, råvaror samt banktillgodohavanden och kortfristiga fordringar.

 • Omsättningstillväxt

  Omsättningsförändring uttryckt i procent. I första hand är det bolagets egen genererade tillväxt som är intressant.

P

 • Pågående arbeten

  Avser de arbeten som pågår och ännu inte färdigställts vid räkenskapsårets utgång.

R

 • Reskontra

  Förteckning över företagets utestående kundfordringar och leverantörsskulder.

 • Resultaträkning

  Redovisning i sammandrag av samtliga intäkter och kostnader bokförda på de olika resultatkontona under ett räkenskapsår.

 • Resultat efter avskrivningar (EBIT)

  Beloppet visar hur stor del av omsättningen som blivit över för att täcka räntor, skatt och resultat.

 • Resultat efter finansiella poster (EBT)

  Det näst sista resultatmåttet i resultaträkningen och visar hur mycket som finns kvar före bokslutsdispositioner, skatt och minoritetens andel.

 • Resultat före avskrivningar (EBITDA)

  Beloppet visar hur stor del av omsättningen som blivit över för att täcka av- och nedskrivningar, räntor, skatt och resultat. Resultat före avskrivningar framkommer inte längre av resultaträkningen men används som underlag vid kassaflödesvärderingar.

 • Rörelsekapital

  Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet upplyser om hur mycket av omsättningstillgångarna som inte täcks av kortfristiga skulder och som därför måste finansieras med eget kapital eller långfristig upplåning. Rörelsekapitalbehovet kan minskas genom t ex snabbare betalning från kunderna, minskning av varulagret eller att betala leverantörerna på förfallodagen.

 • Rörelsekapital/omsättning

  Rörelsekapitalet i procent av omsättningen. Nyckeltalet visar hur stor del av varje omsättningskrona som binds i rörelsekapital. Stora variationer förekommer mellan olika branscher.

 • Rörelsekostnader

  Kostnader för inköp, lagring, försäljning, löner, administration mm.

 • Rörelseresultat

  Rörelseresultatet är det första redovisade resultatmåttet i resultaträkningen och består av omsättningen minus rörelsens kostnader.

 • Rörliga kostnader

  Kostnader som ökar/minskar när den producerande eller sålda mängden ökar/minskar. Till exempel kostnader för råmaterial.

S

 • Skuld

  En rättslig förpliktelse att fullgöra en ekonomisk prestation. Som bokföringsterm står skuld som motsats till tillgång.

 • Soliditet

  Beskattat och obeskattat eget kapital minus uppskjuten skatt inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. Nyckeltalet syftar till att mäta företagets betalningsförmåga och uthållighet på längre sikt, ju högre andelen eget kapital är, desto bättre är soliditeten. Låg soliditet innebär att företaget lätt kan hamna i en krissituation även vid en mindre resultatförsämring. Ju högre affärsrisk desto viktigare är det att företaget har en stark soliditet. Om soliditeten understiger 15 % och utvecklingen över tiden dessutom är negativ, är företaget normalt inne på en farlig väg.

T

 • Tillgångar

  En rättslig förpliktelse att fullgöra en ekonomisk prestation. Som bokföringsterm står skuld som motsats till tillgång.

 • Totalt kapital

  Balansräkningens totala tillgångar. Se balansomslutning.

U

 • Uppskrivningsfond

  Bolag får göra avsättningar till en uppskrivningsfond om värdet på materiella och finansiella tillgångar väsentligt överstiger det bokförda värdet. Avsättningar får göras med maximalt det belopp som utgör skillnaden mellan ett tillförlitligt och bestående värde och det bokförda värdet. Förutom att göra avsättning till en uppskrivningsfond kan beloppet användas för att öka aktiekapitalet genom en fondemission.

 • Utdelning

  Utdelningen beslutas på bolagsstämman i samband med att vinstdispositionen fastställs och avser utbetalning till aktieägarna av bolagets vinstmedel.

V

 • Vinstkapacitet

  Företagets normala vinstnivå före bokslutsdispositioner oberoende av tillfälliga resultatpåverkande händelser.

 • Vinstmarginal

  Resultatet efter finansnetto i procent av omsättningen. Vinstmarginalen visar hur stor del av omsättningen som blivit över sedan alla kostnader exklusive skatt är täckta. Eller hur stor del av varje omsättningskrona som verksamheten ger i vinst sedan alla normala kostnader täckts.

Å

 • Årets resultat

  Företagets överskott/underskott netto efter bokslutsdispositioner och skatt. Årets resultat är sista posten i resultaträkningen och det är den posten som redovisas under fritt eget kapital i balansräkningen.